Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kontaktujte nás

Provozní řád Mateřského centra

Mateřské centrum Boskovice (dále jen MC) je zařízení určené pro děti do 6 let a jejich dospělý doprovod. V MC a na farním dvoře je zákaz vstupu zvířat.

MC je otevřeno dle otevírací doby zveřejněné na vstupních dveřích, internetu a dle připravených akcí.

Dospělí i děti jsou povinni se před vstupem do herny přezout.

Při vstupu do MC je každý dospělý povinen se zapsat do evidenčního listu pro návštěvníky a uhradit příspěvek. Podpisem v evidenčním listu souhlasí s provozním řádem MC.

Do MC je povolen vstup pouze bez infekčních chorob. Dospělý zodpovídají za dobrý zdravotní stav svůj i dětí, aby nedošlo k přenosu nemocí na ostatní návštěvníky MC.

Za dítě nese veškerou zodpovědnost dospělá osoba, která s dítětem do MC přišla. Tato osoba je povinna se o dítě starat tak, aby nedošlo k úrazu či napadení jiného dítěte.

Hračky, které jsou v MC, jsou všechny k dispozici dětem s ohledem k jejich věku. Dospělí jsou povinni před odchodem zkontrolovat, zda hračky, které si děti zapůjčily, jsou uklizeny a v pořádku. Pokud bude nějaká hračka poškozena, je dospělý povinen tuto skutečnost nahlásit provozní. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu na rozbitém zařízení (včetně poškozených hraček).

Vynášení hraček z MC je zakázáno (případně je možné se dohodnout s provozní).

Dospělí musejí dbát na to, aby děti konzumovaly jídlo a pití pouze na místech k tomu určených (jídelní stolečky).

Ve všech prostorách MC včetně farního dvora je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Nalezené předměty jsou uloženy po dobu tří měsíců od nálezu u provozní. Po této lhůtě jsou předány na charitativní účely.

Návštěvníci, kteří se nebudou řídit provozním řádem, mohou být z MC vykázáni.

Se svými náměty a připomínkami se na nás můžete obrátit prostřednictvím Knihy přání, stížností a inspirací.

Za odložené věci MC neručí.