Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kontaktujte nás

Mateřské centrum Boskovice

Stanovy:

I. Název a sídlo

1. Občanské sdružení se nazývá "Mateřské centrum Boskovice"

2. Občanské sdružení Mateřské centrum Boskovice (dále jen sdružení) má své sídlo v Boskovicích, Masarykovo nám. 20, 680 01.

II. Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

III. Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) uspokojování kulturních, vzdělávacích a sportovních potřeb členů sdružení

b) provozování mateřského centra jako zařízení pro členy sdružení

c) posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy

d) umožnit členům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí

e) spolupráce s jinými organizacemi a orgány státní správy


IV. Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a) praktická činnost v souladu s cíli uvedenými v článku III.

b) organizační zajištění provozu herny pro členy sdružení

c) informační a osvětová činnost (ve spolupráci s odborníky, ostatními iniciativami a rodiči) mezi členy sdružení

d) pořádání zájmových aktivit pro členy sdružení

e) informační a poradenská pomoc jednotlivcům

f) podpora aktivit v oblasti fungování rodiny, v oblasti vzdělávání, podpora aktivit kulturního, sportovního a osvětového charakteru

V. Příznivci a členové sdružení

Členem sdružení (dále také jen "člen") mohou být pouze fyzické osoby. Členem mohou být i cizinci. Členem se fyzická osoba stává schválením její písemné přihlášky statutárním zástupcem a zaplacením členského příspěvku.

Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy sdružení dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci sdružení pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení shromáždění členů.

Členové mají právo:

- volit do orgánů sdružení a být do nich voleni

- účastnit se shromáždění členů a rozhodovat na něm

- na přístup ke všem písemnostem, které se týkají občanského sdružení

- aktivně se podílet na činnosti sdružení

- povinnosti členů je dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení

Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím shromáždění členů. K vyloučení může dojít pouze pokud člen sdružení svým jednáním porušuje tyto stanovy nebo rozhodnutí shromáždění členů, zejména koná-li se proti cílům sdružení nebo používá prostředky neslučitelné s těmito stanovami nebo s rozhodnutím shromáždění

VI. Organizační uspořádání

Nejvyšším orgánem  sdružení je shromáždění členů (dále jen shromáždění). Shromáždění se schází minimálně jednou za 12 měsíců. Shromáždění svolává předseda sdružení. Předseda sdružení je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů. Ze svých schůzí pořizuje shromáždění zápis, který podepisuje předseda. Shromáždění rozhoduje o:

- vyloučení člena ze sdružení

- změně stanov

- zániku sdružení

- volbě a odvolání předsedy

Shromáždění je usnášení schopné pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Shromáždění rozhoduje, není-li stanoveno jinak, nadpoloviční většinou všech členů. Nebude-li v hodinu, stanovenou pro zahájení shromáždění, přítomna nadpoloviční většina členů, může se konat o 15 minut později náhradní shromáždění, které je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomní alespoň 3 členové. K platnosti hlasů náhradního shromáždění se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Výkonným orgánem sdružení je předseda. Předsedu volí a odvolává shromáždění. Předseda řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními shromáždění a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem sdružení.

Přípravný výbor má 3 členy:

a) Mgr. Dagmar Hamalová, r.č. xxxxxx/xxxx, Švancarova 408, 679 32 Svitávka

b) Lenka Pohlová, r.č. xxxxxx/xxxx, Sušilova 45, 680 01 Boskovice

c) Leona Valterová, r.č. xxxxxx/xxxx, Plačkova 4, 680 01 Boskovice

VII. Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary, účelově zaměřené granty a dotace

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku III. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov. Za hospodaření sdružení odpovídá statutární zástupce, který každoročně předkládá shromáždění členů zprávu o hospodaření.

Kontrolním orgánem sdružení je kontrolní komise, která je tříčlenná. Kontrolní komisi volí shromáždění členů.

VIII. Zánik sdružení

O zániku sdružení rozhoduje shromáždění absolutní většinou hlasů všech členů. V případě zániku jmenuje shromáždění minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po sdružení a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.